Som migrants

10

Una vegada realitzat el treball anterior portarem els resultats a l’aula i arreplegarem les dades en una taula com la següent:

11

Amb totes les dades realitzarem unes gràfiques de barres per poder visualitzar fàcilment la proporció de persones migrants que hi ha en les nostres famílies.

Primer diferenciarem entre homes i dones. Després farem una gràfica amb els ítems migrants i no migrants. Finalment confeccionarem una gràfica de barra on es representaran els ítems de migració interior i exterior i les diferents causes, que agruparem en tres grans motius, econòmics, polítics i causes naturals.

Aquestes gràfiques les podem dibuixar a mà sobre paper quadriculat o utilitzant un programa informàtic com ara l’Excel.

Amb aquesta tasca comprovarem que tots tenim algun contacte amb els moviments migratoris i per tant no ens ha de ser un tema alié. Encara que també hi ha altres motius, com veurem més avant.

emigracionesp2_mitad01

La història d’Espanya està marcada pel fenomen de l’emigració. Des del segle XIX Espanya emigra. Primer amb rumb a Amèrica, al final del segle se n’havien anat mig milió de persones (el 20% de la seua població). A partir de 1960 i fins a 1973, l’emigració fa un profund gir, dirigint-se llavors els espanyols cap als països industrialitzats europeus, on aporten mà d’obra poc qualificada per a la indústria i els serveis.

emigracionesp2_mitad02

Eixida del primer contingent de treballadors espanyols cap a Bèlgica el 1957. Manuel Iglesias (EFE)